Chính sách quyền riêng tư này mô tả chính sách của NPC WORLDWIDE VIETNAM  về việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ("Chính sách quyền riêng tư"). Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web NpcWorldwideVietnam.com và tất cả các trang web, ứng dụng, dịch vụ và công cụ liên quan có tham chiếu đến Chính sách Quyền riêng tư này, bất kể bạn truy cập Trang web như thế nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rõ ràng với NPC VIETNAM về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. NPC VIETNAM có thể thay đổi hoặc thêm vào Chính sách quyền riêng tư này, vì vậy NPC VIETNAM  khuyến khích bạn xem lại nó định kỳ.

Khi chính sách này đề cập đến "NPC WORLDWIDE VIETNAM", nó đề cập đến NPC WORLDWIDE., một nhánh thuộc Liên đoàn IFBB Pro League được đăng ký hợp lệ theo luật của Mỹ, là nơi chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn thấy một thuật ngữ không xác định trong Chính sách quyền riêng tư này, nghĩa là thuật ngữ đó có cùng định nghĩa như trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.