Các Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh tất cả việc sử dụng các dịch vụ tại NPC VietNam. Dịch vụ bao gồm NpcWorldwideVietnam.com và tất cả các trang web khác do NPC VIETNAM & Global Classic Vietnam sở hữu hoặc điều hành. Bằng cách sử dụng và truy cập Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư, các chính sách khác cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nếu bất kỳ dịch vụ nào của Trang web có các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung, tuyên bố về quyền riêng tư hoặc các chính sách khác ("Điều khoản bổ sung"), thì các Điều khoản bổ sung đó sẽ được áp dụng liên quan đến NPC VIETNAM. Trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa Điều khoản bổ sung và các Điều khoản này, Điều khoản bổ sung sẽ chi phối. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, đừng sử dụng NPC VIETNAM hoặc truy cập Trang web của chúng tôi